تلفن دفتر: -02188954961- 02188953704 تلفن مستقیم: 09126790835

 

 ردیف

نام پروژه

تعداد

چاه ارت

مقاومت چاه ارت

مقاومت سیستم

صاعقه گیر و حفاظت ثانویه

تابلوی برق

تعمیر و نگهداری

سال احداث

محل اجرا

1

بیمارستان شریعتی تهران

25

 

2

 

 

 

88-93

تهران

2

نیروی زمینی ارتش آموزش بهداری تهران

1

2

 

 

 

 

88

تهران

3

بیمارستان خانواده تهران

1

2

 

 

 

 

88

تهران

4

بیمارستان 600 ارتش

1

2

 

 

 

 

89

تهران

5

بیمارستان 502 ارتش

1

2

 

 

 

 

90

تهران

6

بیمارستان 522

1

2

 

 

 

 

90

تهران

7

بیمارستان فیاض بخش

6

2

 

 

 

 

90

تهران

8

نیروی زمینی ارتش آموزش بهداری

1

2

 

 

 

 

91

تهران

9

بیمارستان لقمان

2

 

1

 

 

 

91

تهران

10

بیمارستان مدرس

1

2

 

 

 

 

91

تهران

11

بیمارستان لولاگر

2

 

2

 

 

 

90

تهران

12

بیمارستان 503 ارتش

1

2

 

 

 

 

 

تهران

13

بیمارستان 525

1

2

 

 

 

 

91

تهران

14

بیمارستان 577 ارتش

1

2

 

 

 

 

91

تهران

15

مرکزتصویربرداری پارسیان

1

2

 

 

 

 

88

تهران

16

آزمایشگاه افق

3

2

 

 

 

 

90

تهران

17

مرکزتصویربرداری سید خندان

1

2

 

 

 

 

90

تهران