تلفن دفتر: -02188954961- 02188953704 تلفن مستقیم: 09126790835

 

 

بسمه تعالی

 

انواع زمین کردن:

  1.   زمین کردن الکتریکی یا زمین کردن نوترال یا نول کردن یا گراندینگ سیستم

  2. زمین کردن حفاظتی یا ایمنی

علل به کارگیری سیستم ارت:

الف. حفاظت و ایمنی جان انسان

ب. حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

پ. فراهم آوردن شرایط ایده آل جهت کار

ت. جلوگیری از ولتاژ تماسی

ث. حذف ولتاژ اضافی

ج. جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

چ. اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

به منظور حفاظت افراد و دستگاه ها، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که باعث صدمه دیدن دستگاه ها و افراد می شود استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار لازم و ضروری است.سیستم ارت که در واقع وظیفه انتقال اضافه ولتاژهای به وجود آمده را به طور امن و ایمن به زمین دارد به شیوه های مختلف از جمله چاه ارت، میله کوبی، ایجاد قفس فاراده، مش و ... انجام می شود