تلفن دفتر: -02188954961- 02188953704 تلفن مستقیم: 09126790835

 

ردیف

نام پروژه

تعداد

چاه ارت

مقاومت چاه ارت

مقاومت سیستم

صاعقه گیر و حفاظت ثانویه

تابلوی برق

تعمیر و نگهداری

سال احداث

محل اجرا

1

شرکت نفت پترونگین تهران خ جردن

2

2

 

 

 

 

87

تهران

2

شرکت پالایش و پخش تهران

3

2

 

 

 

 

87

تهران

3

شرکت نفت خلیج فارس

1

2

 

 

 

 

89

تهران

4

پالایشگاه گاز ایستگاه تقویت فشارقوی گچساران

3

-

1

 

 

 

89

گچساران

5

پالایشگاه گاز ایستگاه تقویت فشارقوی گچساران

3

 

1

 

 

 

89

گچساران

6

پالایشگاه گاز ایستگاه تقویت فشارقوی گچساران

3

 

1

 

 

 

89

گچساران

7

شرکت نفت ایرانول شهرری

1

2

 

 

 

 

90

تهران

8

شرکت نفت و گاز خ جردن

1

2

 

 

 

 

90

تهران

9

شرکت نفت و گاز تامین

1

2

 

 

 

 

90

تهران

10

پالايشگاه گازپازنان (پیمانکارشرکت ارنش اهواز)

3

 

0.5

 

 

 

91

گچساران

11

پالايشگاه نفتNGL 900اميديه(پیمانکارشرکت ارنش اهواز)

3

 

0.5

 

 

 

91

اميديه

12

پالايشگاهنفتNGL 1000(پیمانکارشرکت ارنش اهواز)

3

 

0.5

 

 

 

91

آغاجاری

13

پالايشگاهنفتNGL 1000(پیمانکارشرکت ارنش اهواز)

3

 

0.5

 

 

 

91

آغاجاری

14

پالايشگاه گازمنصور آباد بهبهان

2

 

0.5

 

 

 

91

بهبهان

15

پالايشگاه گازمنصور آباد بهبهان

1

 

0.5

 

 

 

91

بهبهان

16

پالايشگاه گازمنصور آباد بهبهان

2

 

1

 

 

 

91

بهبهان

17

پالايشگاه گازمنصور آباد بهبهان

1

 

1

 

 

 

91

بهبهان

18

پالايشگاه گازمنصور آباد بهبهان

1

 

1

 

 

 

91

بهبهان

19

پالايشگاه گازبي بي حکيمه( پیمانکارشرکت کنترل پویان)

3

 

1 Ω

 

 

 

92

دوگنبدان

20

پالايشگاه گازگوره ( پیمانکارشرکت کنترل پویان)

1

 

1 Ω

 

 

 

92

دوگنبدان

21

پالايشگاه گازگچسارانUNIT 3( پیمانکارشرکت کنترل پویان)

2

 

1 Ω

 

 

 

92

گچساران

22

پالايشگاه گازگچسارانUNIT 4( پیمانکارشرکت کنترل پویان)

2

 

1 Ω

 

 

 

92

گچساران

23

پالايشگاه گازرگ سفید ( پیمانکارشرکت کنترل پویان)

1

 

1 Ω

 

 

 

92

دوگنبدان

24

پالايشگاه گازپازنان( پیمانکارشرکت کنترل پویان)

1

 

1 Ω

 

 

 

92

دوگنبدان

25

پالايشگاه تقویت  فشار قوی گچساران(پیمانکار شرکت فرابرد صنعت)

8

 

0.5 Ω

 

 

 

93

دوگنبدان

26

پالايشگاه تقویت  فشار قوی سیاه مکان(پیمانکار شرکت فرابرد صنعت(

4

 

0.5 Ω

 

 

 

93

دوگنبدان

27

پالايشگاه تقویت فشار ضعیف 1 (پیمانکار شرکت فرابرد صنعت)

4

 

0.5 Ω

 

 

 

93

دوگنبدان

28

پالايشگاه تقویت فشارضعیف 2 (پیمانکارشرکت فرابرد صنعت)

3

 

0.5 Ω

 

 

 

93

دوگنبدان

29

پالايشگاه تقویت فشارضعیف 2 (پیمانکارشرکت فرابردصنعت)

2

 

1 Ω

 

 

 

93

دوگنبدان

30

پالايشگاه تقویت  فشارضعیف 4 (پیمانکار شرکت فرابرد صنعت)

 3

 

0.5 Ω

 

 

 

93

دوگنبدان

31

پالايشگاه تقویت  فشارضعیف 4 (پیمانکار شرکت فرابرد صنعت)

 2

 

1 Ω

 

 

 

93

دوگنبدان

32

پالایشگاه  فاز 19 عسلويه (پیمانکار شرکت فارسان)

3

 1 Ω

 

 

 

 

92

عسلویه