مشاوره تلفنی ۰۹۱۲۶۷۹۰۸۳۵ info@earthingtaha.ir

مفهوم حروف اختصاري بكار رفته در سيستمهاي توزيع نيرو به شرح زير ميباشد:

حرف اول از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سيستم نيرو با زمين است،

T:يك نقطه از سيستم مستقيما" به زمين وصل است (معمولا نقطه خنثي)

I:قسمتهاي برق دار سيستم نسبت به زمين عايق هند و با يك نقطه از سيستم از طريق امپدانسي به زمين وصل است.

حروف دوم از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه بدنه هاي هادي تاسيسات با زمين است،

T:بدنه هاي هادي از نظر الكتريكي بطور مستقيم و مستقل از اتصال زمين سيستم نيرو به زمين وصل اند.

N:بدنه هاي هادي از نظر الكتريكي مستقيما"در نقطه زمين شده سيستم نيرو وصل ميشوند.

علاوه بر دو حرف اصلي تععين كننده نوع سيستم نيرو در مورد سيستم هاي TNبراي مشخص كردن نحوه استفاده از هاديهاي حفاظتيPE وخنثي N از حروف اضافي استفاده ميشود.

S:در سرتاسر سيستم بدنه هاي هادي از طريق يك هادي مجزاءPE به نقطه خنثي N در مبدا سيستم وصل اند.

C:در سرتا سر سيستم بدنه هاي هادي به هادي مشترك حفاظتي خنثي PENوصل اند .

در مواردي كه قسمتي از سيستم از مبداء تا نقطه تفكيك، هادي توام حفاظتي –خنثي PEN دارند و از ان به بعد دو هادي حفاظتي PE وخنثيN از هم جدا مي شوند از هر دو حرف C و S استفاده خواهد شد به نحوي كه چنين سيستمي به صورت TN-C-Sمشخص ميشود.

- سيستم نيروي نوع TN-S:

در اين سيستم يك نقطه مستقيما" به زمين وصل شده و بدنه هاي هادي تاسيسات الكتريكي از طريق هاديهاي حفاظتي(ارت) به ان نقطه وصل مي گردند.در اين سيستم هادي هاي خنثي و حفاظتي در تمام سيستم مجزاء ميباشند يعني نول و ارت مجزاء از هم هستند.

 

- سيستم نيرو نوع TN-C-S:

در اين سيستم هادي هاي خنثي(نول)و حفاظتي(ارت)در قسمتي از تاسيسات توام ميباشند يعني قسمتي از سيستم از مبداء تا نقطه تفكيك، هادي توام حفاظتي –خنثي PEN دارند و از ان به بعد دو هادي حفاظتي PE وخنثيN از هم جدا ميشوند

 

- سيستم نيروي نوع TN-C:

در اين سيستم هادي هاي خنثي(نول)و حفاظتي(ارت) در تمام سيستم توام ميباشند وبه عنوان هادي PEN مشخص ميگردند.


از سه گونه اي كه براي سيستم TN ذكر شد سيستم TN-C-Sمتداول ترين انهاست .

- سيستم نيروي نوع TT:

در اين سيستم يك نقطه مستقيما"به زمين وصل شده وبدنه هاي هادي تاسيسات الكتريكي مستقل از اتصال زمين سيستم، به زمين وصل ميشوند ، در اين سيستم شبكه و تاسيسات داراي دو زمين مجزا از يكديگر ميباشند،به طوري كه نقطه صفر ستاره ترانس مستقيما" به زمين وصل ميشود(زمين الكتريكي)و يك سيم از ان براي استفاده صفر (نول)به خارج هدايت ميگرددو بدنه دستگاه ها و وسايل الكتريكي به ميل زمين ديگري (زمين حفاظتي ارت)وصل ميشوند.

اين سيستم جزء در موارد خاصي كه شرايط محلي براي استقرار ان مناسب باشد ويا وسايل حفاظتي مخصوص(كليدهاي جريان باقي مانده)بهره برداري از ان را ممكن كند،قابل استفاده نيست.در اين سيستم ها استفاده از وسايل حفاظتي نوع جريان باقي مانده،وسايل حفاظتي نوعجريان تفاضلي و همچنين كليدFI ترجيح داشته و وسايل حفاظتي نوع ولتاژاتصالي نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرند.

 

- سيستم نيروي نوع IT:

در اين سيستم اتصال مستقيم بين هاديهاي برق دارفاز با زمين وحتي سيم صفر نول با زمين وجود نداشته،اما بدنه هاي تاسيسات الكتريكي به زمين وصل ميشوند با سيم حفاظتي(ارت).سيم صفر ترانس يا نسبت به زمين كاملا" عايق است يا با يك مقاومت بزرگ و يا توسط برقگير به زمين وصل ميشود.

۰۲۱۸۸۹۵۳۷۰۴-۰۲۱۸۸۹۵۴۹۶۱

info@earthingtaha.ir

۱۲۳۴ تهران،یوسف آباد،خیابان چهلستون،کوچه بوعلی سینای شرقی،پلاک ۱۸ واحد ۳